a oddzwonimy do Ciebie tak szybko jak to możliwe
phone
Prawo karne i karne skarbowe
PRAWO SPORTOWE
profesjonalnie doradzamy sportowcom, klubom i agentom sportowym
SPRAWY CYWILNE, RODZINNE I PRAWO PRACY
skutecznie doradzamy klientom indywidualnym
DORADZTWO BIZNESOWE
świadczymy profesjonalne doradztwo na rzecz klientów biznesowych
PROCESY SĄDOWE
obsługa na każdym etapie
PRAWO MEDYCZNE
profesjonalnie doradzamy sektorowi ochrony zdrowia
oraz reprezentujemy Klientów w sprawach o błędy lekarskie

Klienci indywidualni

Nieruchomości

Nasze usługi obejmują profesjonalne doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomościami, począwszy od badania stanu prawnego nieruchomości, poprzez negocjowanie warunków nabycia lub zbycia nieruchomości, aż do przygotowywania albo zaopiniowania projektów umów w tym zakresie.
Doradzamy w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę.
Świadczymy pomoc prawną w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii. Współpracujemy przy sporządzaniu planów miejscowych, dokonujemy analizy ustaleń planów miejscowych. Doradzamy w zakresie kwestii formalnych związanych z oceną oddziaływania planu albo przedsięwzięcia na środowisko, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony konserwatorskiej.
Świadczymy pomoc we wszelkich kwestiach związanych z gospodarką nieruchomościami takimi jak: podziały nieruchomości, wywłaszczanie, obrót nieruchomościami publicznymi. Prowadzimy sprawy związane z procesami uwłaszczeniowymi i komunalizacyjnymi.
Przygotowujemy i opiniujemy umowy najmu lub dzierżawy.
Ponadto w naszych kompetencjach leżą także działania obejmujące:
 • analiz stanu prawnego nieruchomości i wyprowadzania ksiąg wieczystych
 • doradztwa na etapie nabywania nieruchomości gruntowych, budynków i lokali mieszkalnych
 • obciążania nieruchomości na rzecz osób trzecich: ustanawianie hipoteki i służebności (np. drogi koniecznej, prawo przejazdu)
 • sporządzenia, projektowania, opiniowania i zawierania umów sprzedaży nieruchomości, ustanowienia użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz egzekwowania należności z tych umów
 • konstruowania umów deweloperskich i umów z nabywcami lokali oraz unikania klauzul niedozwolonych w obrocie konsumenckim związanym z działalnością deweloperów
 • odzyskiwania nieruchomości zajętych przez osoby trzecie lub Skarb Państwa oraz zwrotu kosztów za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • wywłaszczeń, inwestycji publicznych związanych z przymusowym wykupem nieruchomości i odszkodowań za czynności przedsiębrane przez podmioty publiczne
 • naruszeń własności nieruchomości przez niewłaściwe korzystanie z nieruchomości sąsiednich (tzw. immisje) i ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości
 • geodezyjnego podziału i scalania nieruchomości
 • podziału nieruchomości w następstwie ustania wspólności majątkowej małżonków, dziedziczenia, czy też w związku z innymi zdarzeniami i tytułami prawnymi
 • prowadzenia bieżącego zarządu nieruchomości, w tym obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych
 • ustanawiania odrębnej własności lokali
 • reprezentacji sądowej i polubownego rozwiązywania sporów w powyższych sprawach.Prawo karne

Sektor publiczny

Prawo wekslowe

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Nieruchomości

Prawo spadkowe

Kontakty z dzieckiem

Prawo rodzinne - rozwody

Prawo pracy

Prawo medyczne

Prawo cywilne