a oddzwonimy do Ciebie tak szybko jak to możliwe
phone
PRAWO MEDYCZNE
profesjonalnie doradzamy sektorowi ochrony zdrowia
oraz reprezentujemy Klientów w sprawach o błędy lekarskie
SPRAWY CYWILNE, RODZINNE I PRAWO PRACY
skutecznie doradzamy klientom indywidualnym
DORADZTWO BIZNESOWE
świadczymy profesjonalne doradztwo na rzecz klientów biznesowych
PROCESY SĄDOWE
obsługa na każdym etapie
Prawo karne i karne skarbowe
PRAWO SPORTOWE
profesjonalnie doradzamy sportowcom, klubom i agentom sportowym

Klienci indywidualni

Nieruchomości

Nasze usługi obejmują profesjonalne doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomościami, począwszy od badania stanu prawnego nieruchomości, poprzez negocjowanie warunków nabycia lub zbycia nieruchomości, aż do przygotowywania albo zaopiniowania projektów umów w tym zakresie.
Doradzamy w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę.
Świadczymy pomoc prawną w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii. Współpracujemy przy sporządzaniu planów miejscowych, dokonujemy analizy ustaleń planów miejscowych. Doradzamy w zakresie kwestii formalnych związanych z oceną oddziaływania planu albo przedsięwzięcia na środowisko, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony konserwatorskiej.
Świadczymy pomoc we wszelkich kwestiach związanych z gospodarką nieruchomościami takimi jak: podziały nieruchomości, wywłaszczanie, obrót nieruchomościami publicznymi. Prowadzimy sprawy związane z procesami uwłaszczeniowymi i komunalizacyjnymi.
Przygotowujemy i opiniujemy umowy najmu lub dzierżawy.
Ponadto w naszych kompetencjach leżą także działania obejmujące:
 • analiz stanu prawnego nieruchomości i wyprowadzania ksiąg wieczystych
 • doradztwa na etapie nabywania nieruchomości gruntowych, budynków i lokali mieszkalnych
 • obciążania nieruchomości na rzecz osób trzecich: ustanawianie hipoteki i służebności (np. drogi koniecznej, prawo przejazdu)
 • sporządzenia, projektowania, opiniowania i zawierania umów sprzedaży nieruchomości, ustanowienia użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz egzekwowania należności z tych umów
 • konstruowania umów deweloperskich i umów z nabywcami lokali oraz unikania klauzul niedozwolonych w obrocie konsumenckim związanym z działalnością deweloperów
 • odzyskiwania nieruchomości zajętych przez osoby trzecie lub Skarb Państwa oraz zwrotu kosztów za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • wywłaszczeń, inwestycji publicznych związanych z przymusowym wykupem nieruchomości i odszkodowań za czynności przedsiębrane przez podmioty publiczne
 • naruszeń własności nieruchomości przez niewłaściwe korzystanie z nieruchomości sąsiednich (tzw. immisje) i ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości
 • geodezyjnego podziału i scalania nieruchomości
 • podziału nieruchomości w następstwie ustania wspólności majątkowej małżonków, dziedziczenia, czy też w związku z innymi zdarzeniami i tytułami prawnymi
 • prowadzenia bieżącego zarządu nieruchomości, w tym obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych
 • ustanawiania odrębnej własności lokali
 • reprezentacji sądowej i polubownego rozwiązywania sporów w powyższych sprawach.Prawo karne

Sektor publiczny

Prawo wekslowe

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Nieruchomości

Prawo spadkowe

Kontakty z dzieckiem

Prawo rodzinne - rozwody

Prawo pracy

Prawo medyczne

Prawo cywilne