a oddzwonimy do Ciebie tak szybko jak to możliwe
phone
DORADZTWO BIZNESOWE
świadczymy profesjonalne doradztwo na rzecz klientów biznesowych
Prawo karne i karne skarbowe
SPRAWY CYWILNE, RODZINNE I PRAWO PRACY
skutecznie doradzamy klientom indywidualnym
PRAWO SPORTOWE
profesjonalnie doradzamy sportowcom, klubom i agentom sportowym
PRAWO MEDYCZNE
profesjonalnie doradzamy sektorowi ochrony zdrowia
oraz reprezentujemy Klientów w sprawach o błędy lekarskie
PROCESY SĄDOWE
obsługa na każdym etapie

Klienci biznesowi

Prawo spółek

Prawo handlowe reguluje stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi.   Co do zasady, prawo cywilne jest bardziej surowe dla przedsiębiorców, niż dla podmiotów nieprofesjonalnych. W myśl zasady swobody umów, to zgodna wola stron kształtuje treść zawieranego między nimi stosunku prawnego, pod warunkiem, że nie jest ona sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i naturą tego stosunku. Warto więc zadbać o to, aby treść zawieranych umów na gruncie prawa handlowego, właściwie chroniła przedsiębiorcę. Usługi Na gruncie prawa handlowego, a w szczególności umów handlowych Kancelaria Prawna Królikowski i Wspólnicy świadczy usługi w zakresie: negocjowania i redagowania umów handlowych, w tym zarówno najpopularniejszych umów nazwanych, jak na przykład umów o dzieło, umów zlecenia, sprzedaży, dostawy czy umów o świadczenie usług. Nasi prawnicy opracowują również  dokumenty normujące skomplikowane transakcje o zaawansowanej strukturze; pełnej obsługi prawnej procesu inwestycyjnego, od chwili powstania koncepcji stworzenia projektu biznesowego, do momentu oddania w ręce klienta gotowej, funkcjonalnej struktury. Prawo handlowe reguluje ponadto wewnętrzne stosunki podmiotów prawa handlowego oraz ich relacje z osobami trzecimi. Tę część prawa handlowego reguluje głównie Kodeks spółek handlowych, a podmioty mu podlegające to spółki osobowe, tj.: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz kapitałowe, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. W tym kontekście warto pamiętać, że poszczególne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej rządzą się zgoła odmiennymi regułami. Różne są bowiem podstawy i przypadki odpowiedzialności wspólników, członków zarządu i innych przedstawicieli poszczególnych spółek handlowych. Trzeba także spełnić różne wymogi, aby czynności dokonywane przez poszczególne spółki spełniały warunki stawiane przez przepisy. W oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kancelaria Prawna Królikowski i Wspólnicy świadczy kompleksową pomoc w takich czynnościach jak: zakładanie i rejestracja wszelkiego rodzaju spółek, w tym spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz wszelkich dopuszczalnych struktur wykorzystujących w/w. podmioty, skonstruowanych w takich sposób, aby realizować założone przez klienta cele (np. optymalizacja podatkowa, minimalizacja ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, ochrona majątku prywatnego); przeprowadzanie we wszystkich już istniejących typach spółek zmian, takich jak podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, zmiany podmiotowe w składzie wspólników, organów spółek, zmiany treści aktów założycielskich itp.; prowadzenie postępowań rejestrowych przed Sądami rejestrowymi; przekształcenia spółek, ich połączenia i podziały; tworzenie innych podmiotów gospodarczych, takich jak oddziały, przedstawicielstwa itp.; likwidacja podmiotów gospodarczych lub ich zamykanie bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego; bieżące doradztwo w kwestiach ładu korporacyjnego; przygotowywania i opracowywania procedur wdrożenia projektów dokumentów korporacyjnych np. zgód i regulaminów; obsługi prawnej uczestników obrotu gospodarczego. Proces i arbitraż

Prawo farmaceutyczne

Prawo medyczne

Prawo spółek