a oddzwonimy do Ciebie tak szybko jak to możliwe
phone
Prawo karne i karne skarbowe
PRAWO MEDYCZNE
profesjonalnie doradzamy sektorowi ochrony zdrowia
oraz reprezentujemy Klientów w sprawach o błędy lekarskie
PRAWO SPORTOWE
profesjonalnie doradzamy sportowcom, klubom i agentom sportowym
PROCESY SĄDOWE
obsługa na każdym etapie
SPRAWY CYWILNE, RODZINNE I PRAWO PRACY
skutecznie doradzamy klientom indywidualnym
DORADZTWO BIZNESOWE
świadczymy profesjonalne doradztwo na rzecz klientów biznesowych

Klienci biznesowi

Prawo spółek

Prawo handlowe reguluje stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi.   Co do zasady, prawo cywilne jest bardziej surowe dla przedsiębiorców, niż dla podmiotów nieprofesjonalnych. W myśl zasady swobody umów, to zgodna wola stron kształtuje treść zawieranego między nimi stosunku prawnego, pod warunkiem, że nie jest ona sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i naturą tego stosunku. Warto więc zadbać o to, aby treść zawieranych umów na gruncie prawa handlowego, właściwie chroniła przedsiębiorcę. Usługi Na gruncie prawa handlowego, a w szczególności umów handlowych Kancelaria Prawna Królikowski i Wspólnicy świadczy usługi w zakresie: negocjowania i redagowania umów handlowych, w tym zarówno najpopularniejszych umów nazwanych, jak na przykład umów o dzieło, umów zlecenia, sprzedaży, dostawy czy umów o świadczenie usług. Nasi prawnicy opracowują również  dokumenty normujące skomplikowane transakcje o zaawansowanej strukturze; pełnej obsługi prawnej procesu inwestycyjnego, od chwili powstania koncepcji stworzenia projektu biznesowego, do momentu oddania w ręce klienta gotowej, funkcjonalnej struktury. Prawo handlowe reguluje ponadto wewnętrzne stosunki podmiotów prawa handlowego oraz ich relacje z osobami trzecimi. Tę część prawa handlowego reguluje głównie Kodeks spółek handlowych, a podmioty mu podlegające to spółki osobowe, tj.: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz kapitałowe, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. W tym kontekście warto pamiętać, że poszczególne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej rządzą się zgoła odmiennymi regułami. Różne są bowiem podstawy i przypadki odpowiedzialności wspólników, członków zarządu i innych przedstawicieli poszczególnych spółek handlowych. Trzeba także spełnić różne wymogi, aby czynności dokonywane przez poszczególne spółki spełniały warunki stawiane przez przepisy. W oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kancelaria Prawna Królikowski i Wspólnicy świadczy kompleksową pomoc w takich czynnościach jak: zakładanie i rejestracja wszelkiego rodzaju spółek, w tym spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz wszelkich dopuszczalnych struktur wykorzystujących w/w. podmioty, skonstruowanych w takich sposób, aby realizować założone przez klienta cele (np. optymalizacja podatkowa, minimalizacja ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, ochrona majątku prywatnego); przeprowadzanie we wszystkich już istniejących typach spółek zmian, takich jak podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, zmiany podmiotowe w składzie wspólników, organów spółek, zmiany treści aktów założycielskich itp.; prowadzenie postępowań rejestrowych przed Sądami rejestrowymi; przekształcenia spółek, ich połączenia i podziały; tworzenie innych podmiotów gospodarczych, takich jak oddziały, przedstawicielstwa itp.; likwidacja podmiotów gospodarczych lub ich zamykanie bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego; bieżące doradztwo w kwestiach ładu korporacyjnego; przygotowywania i opracowywania procedur wdrożenia projektów dokumentów korporacyjnych np. zgód i regulaminów; obsługi prawnej uczestników obrotu gospodarczego. Proces i arbitraż

Prawo farmaceutyczne

Prawo medyczne

Prawo spółek