a oddzwonimy do Ciebie tak szybko jak to możliwe
phone
PRAWO SPORTOWE
profesjonalnie doradzamy sportowcom, klubom i agentom sportowym
SPRAWY CYWILNE, RODZINNE I PRAWO PRACY
skutecznie doradzamy klientom indywidualnym
Prawo karne i karne skarbowe
DORADZTWO BIZNESOWE
świadczymy profesjonalne doradztwo na rzecz klientów biznesowych
PRAWO MEDYCZNE
profesjonalnie doradzamy sektorowi ochrony zdrowia
oraz reprezentujemy Klientów w sprawach o błędy lekarskie
PROCESY SĄDOWE
obsługa na każdym etapie

Klienci biznesowi

Prawo farmaceutyczne

I. Prawo farmaceutyczne regulowane jest szeregiem aktów prawnych, z których najważniejszymi są:
 • ustawa z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 roku, Nr 53,poz. 533, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku – Wyroby medyczne (Dz. U. z 2004 roku, Nr 93, poz.896, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 6 września 2001 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 126, poz. 1382, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 126, poz. 1379, z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 roku – Izby aptekarskie (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.),
 • rozporządzenie z dnia 6 lipca 2006 roku – Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 130, poz. 905),
 • rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 7 kwietnia 2005 roku – w sprawie trybu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 69, poz. 623),
 • rozporządzenie z dnia 15 maja 2003 roku – Specjalizacja oraz uzyskiwanie tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. z 2003 r. Nr 101, poz. 941),
 • rozporządzenie z dnia 15 maja 2003 roku – Standardy kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów (Dz. U. z 2003 r. Nr 97, poz. 893),
 • rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2003 roku – Ciągłe szkolenia farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 132,poz. 1238),
 • rozporządzenie ministra zdrowia z dnia z dnia 17 lutego 2003 roku – w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz.405),
 • rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 listopada 2002 roku – w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1600),
 • rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 18 października 2002 roku – w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z 2002 roku, Nr 187, poz. 1565),
II. Zakres regulacji: Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku określa:
 1. 1) zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania,
 2. 1a) warunki prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych,
 3. 2) warunki wytwarzania produktów leczniczych,
 4. 3) wymagania dotyczące reklamy produktów leczniczych,
 5. 4) warunki obrotu produktami leczniczymi,
 6. 5) wymagania dotyczące aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek obrotu pozaaptecznego,
 7. 6) zadania Inspekcji Farmaceutycznej i uprawnienia jej organów
Przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne stosuje się również do produktów leczniczych będących środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.
Ustawa – Wyroby medyczne określa:
  1. 1) formę prawną Urzędu,
  2. 2) skład Urzędu oraz sposób powoływania urzędników, Prezesa oraz Wiceprezesa Urzędu,
  3. 3) zakres działania Prezesa, w tym w szczególności:prowadzenie Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania,
 • prowadzenie Rejestru Incydentów Medycznych,
 • dokonywanie wpisu badania klinicznego do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych,
 • sprawowanie nadzoru nad wyrobami medycznymi wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prowadzenie kontroli badań klinicznych,
 • przeprowadzanie oceny incydentów medycznych,
 • powiadamianie o decyzjach w sprawie zawieszenia użytkowania lub wprowadzania do obrotu i do używania wyrobu medycznego stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa stosowania Komisji Europejskiej oraz organów kompetentnych innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym właściwych w sprawach wyrobów medycznych,
 • powiadamianie o wycofaniu z obrotu i z używania wyrobu medycznego Komisji Europejskiej i organów kompetentnych innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego
 • Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym właściwych w sprawach wyrobów medycznych.  4) zakres działania Urzędu, w tym w szczególności:
 • a) w zakresie produktów leczniczych, w szczególności:wykonywanie czynności przygotowujących do podjęcia decyzji przez ministra właściwego do spraw zdrowia odnośnie do dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego, w tym również produktu leczniczego weterynaryjnego, udzielanie informacji dotyczących wymaganej dokumentacji i czynności z zakresu dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych,
 • prowadzenie Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prowadzenie postępowań w sprawach wpisu produktu leczniczego lub przyszłego produktu leczniczego do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych oraz prowadzenie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych,
 • zbieranie raportów o działaniach niepożądanych oraz informacji o niepożądanych działaniach produktu leczniczego lub przyszłego produktu leczniczego, a także nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych i jego monitorowaniem oraz prowadzenie Centralnej Ewidencji zgłaszanych niepożądanych działań produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu,
 • ogłaszanie w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, co najmniej raz w roku, Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z oddzielnym wykazem produktów leczniczych weterynaryjnych,
 • wykaz zawiera nazwę produktu leczniczego, jego postać, niezbędne informacje o składzie, informacje wskazujące na ograniczenie w jego wydawaniu bądź stosowaniu, wielkość opakowania, nazwę podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz nazwę i kraj wytwórcy,
 • wydawanie raz w miesiącu biuletynu zawierającego wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • wykaz powinien zawierać nazwę produktu leczniczego, jego postać, niezbędne informacje o składzie, wielkość opakowania, nazwę i kraj wytwórcy oraz nazwę podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek,
 • opracowywanie i wydawanie Farmakopei Polskiej,
 • prowadzenie w ramach Inspekcji Badań Klinicznych kontroli zgodności prowadzonych badań klinicznych produktów leczniczych lub przyszłych produktów leczniczych z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej,
 • prowadzenie kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych,
 • b) z zakresie produktów biobójczych.
  Ustawa – o izbach aptekarskich określa:
  1. 1) cele wykonywania zawodu farmaceuty,
  2. 2) tryb stwierdzania prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
  3. 3) zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego,
  4. 4) prawa i obowiązki członów Okręgowych Izb Aptekarskich,
  5. 5) skład oraz działalność organów Naczelnej Izby Aptekarskiej,
  6. 6) odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego.
Rozporządzenie - w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych określa:
 • kryteria klasyfikacji produktów leczniczych, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, do wykazów poszczególnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych,
 • wykaz produktów leczniczych, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych. Rozporządzenie – w sprawie trybu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych określa: szczegółowy tryb i zasady wykonywania kontroli badań klinicznych, przeprowadzanej na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
  Rozporządzenie - w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów określa:
  1. 1) wykaz specjalności farmaceutycznych,
  2. 2) ramowe programy specjalizacji i czas ich odbywania,
  3. 3) sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,
  4. 4) sposób odbywania specjalizacji,
  5. 5) sposób i tryb składania egzaminu państwowego,
  6. 6) tryb uznawania równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą,
  7. 7) wzór dyplomu wydany po złożeniu egzaminu państwowego,
  8. 8) sposób ustalenia opłat za postępowanie kwalifikacyjne, kursy w szkoleniu ciągłym oraz egzamin państwowy.
  Rozporządzenie - w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów określa:
  1. - standardy kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów dla wszystkich specjalności, w zakresie:
  2. - bazy dydaktycznej,
  3. - liczby i kwalifikacji kadry prowadzącej kształcenie specjalizacyjne,
  4. - sposobu realizacji programu nauczania,
  5. - wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia.
 • Rozporządzenie - w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych określa:
  1. 1) ramowy program ciągłych szkoleń,
  2. 2) sposób odbywania ciągłych szkoleń,
  3. 3) standardy kształcenia ciągłego,
  4. 4) wysokość opłat za szkolenie.
  Rozporządzenie – w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych określa:
  • sposób i tryb monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, w tym produktów leczniczych weterynaryjnych.
  • Rozporządzenie - w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki określa:
   1. a. warunki przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
   2. b. warunki sporządzania leków recepturowych i aptecznych, w tym w warunkach aseptycznych,
   3. c. warunki sporządzania produktów homeopatycznych,
   4. d. prowadzenie dokumentacji w szczególności zakupywanych, sprzedawanych, sporządzanych, wstrzymywanych i wycofywanych z obrotu produktów leczniczych lub wyrobów medycznych,
   5. e. szczegółowe zasady powierzania zastępstwa kierownika apteki na czas określony i powiadamiania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i okręgowej izby aptekarskiej,
   6. f. sposób i tryb przeprowadzania kontroli przyjmowania do apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
   7. g. tryb zwalniania z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P,
   8. h. warunki i tryb przekazywania przez kierownika apteki określonych informacji o obrocie i stanie posiadania określonych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.Proces i arbitraż

Prawo farmaceutyczne

Prawo medyczne

Prawo spółek